Školení v období Nouzového stavu ČR

137902Vzhledem k přerušení školení pro práce ve výškách na našich výcvikových Polygonech, vám přinášíme aktuální informace, jak zajistit pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu. 

Zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, kteří již disponují odbornou způsobilostí, tj. absolvovali školení / výcvik a jsou držiteli certifikátů a školení / výcviku doporučujeme, aby zaměstnavatel vnitřním předpisem aktualizoval svoji směrnici pro organizování školení a aby svým interním pokynem, s ohledem na rizikovost praktického provedení školení a současnou situaci kolem COVID-19, upravil četnost školení a posunul tak termín např. + 2 měsíce.

Je totiž výhradní odpovědností zaměstnavatele ve smyslu § 103 odst. 3 zákoníku práce v platném znění: "určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení."

Je na rozhodnutí zaměstnavatele a jeho posouzení, jak se zachová. Může se také např. rozhodnout, že v nastalé situaci udělá školení jiným způsobem, např. kombinací on-line semináře + zacvičení na svém pracovišti pod dohledem svých už odborně způsobilých zaměstnanců.

"Skutečnost, že smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podobě uskutečnění školení, zřejmě nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné povinnosti." (viz web Úřadu státní inspekce úřadu vlády)

Zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, kteří ještě nedisponují odbornou způsobilostí, tj. neabsolvovali školení / výcvik a nejsou držiteli certifikátů a školení / výcviku, doporučujeme vyčkat do zrušení nouzového stavu, až budou mít možnost své zaměstnance nejen vyškolit, ale taky zacvičit prakticky. Pro práce ve výškách se totiž nikdy nespokojíme s alternativou školení e-learningem nebo on-line školením, s ohledem na to, že takto není zaměstnavatel schopen řádně vyškolit své zaměstnance o rizicích a opatřeních, které se týkají provádění prací ve výškách a pracovišť a rizik spjatých s používáním OOPP proti pádu.

V případě OSVČ se v současných podmínkách díváme na problematiku školení BOZP ve zmíněné oblasti prakticky stejně jako u zaměstnavatelů výše.137905IRATA (International Rope Access Trade Association)

S odkazem na stránky mezinárodní asociace pro lanové přístupy IRATA je vydáno následující opatření: Je vytvořen online systém, který technikům umožňuje požádat o dočasné prodloužení své certifikace IRATA, jejíž platnost vypršela v době propuknutí choroby COVID-19 a souvisejících vládních opatření.

Všem technikům IRATA, kteří žádají o dočasné prodloužení své certifikace IRATA, se doporučuje, aby si pozorně přečetli všechny aplikační podmínky. To pomůže zpracovat žádosti efektivněji a bez zbytečného odkladu. Žádosti o prodloužení lze podávat na této adrese: www.irata.org/page/c19ext-page.

Je důležité si uvědomit, že o rozšíření může požádat pouze technik IRATA uvedený v certifikátu. Žádost tedy nelze podat v zastoupení někým jiným.

Jedná se o dočasné řešení a bude aplikováno pouze do doby, dokud bude COVID-19 omezovat činnost komisařů a členských školících společností.137906Periodické prohlídky OOP

V souvislosti s aktuální situací COVID-19 neprobíhají žádné změny v rámci periodických prohlídek OOP vzhledem k daným postupům a stanoveným lhůtám kontrol. V rámci údržby a dezinfekce OOP, výrobce Singing Rock aktuálně řeší způsob, jak ošetřit zejména textil bez vedlejších negativních účinků. Snažíme se proces testování maximálně urychlit a budeme Vás informovat v nejbližší době. Nevykonávejte činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud máte pochybnosti nebo si nejste jisti bezpečným použitím OOP.Tým POLYGON je tu připraven řešit Vaše otázky spojené s komplexním servisem v oblasti prací ve výškách. Pokud potřebujete neodkladně opakovací školení, kontaktujte nás. Vynasnažíme se situaci společně řešit např. prostřednictvím videokonference.